Szanowny Partnerze,

Od 25 maja 2018 roku, obowiązują nowe przepisy dotyczące danych osobowych, w ramach europejskiej ustawy RODO. W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych poniżej przekazujemy Ci informacje o tym w jaki sposób serwis Z-pol. przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z tym Ci przysługują.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest „Z-POL” Sp. z o. o. Sp. k.  z siedzibą przy ul. Ochla – św. Huberta 3, 66-006 Zielona Góra (dalej „My”, „z-pol.pl” albo „Spółka”) operator internetowej platformy dostępnej pod adresem www.z-pol.pl (dalej „Z-pol”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@z-pol.pl

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie – są to informacje, które podajesz nam w ramach Usług, dane, które przekazujesz nam podczas kontaktowania się z nami. Informacje możemy także zbierać samodzielnie lub za pośrednictwem partnerów współpracujących z nami, których listę udostępnimy Tobie w odpowiedzi na indywidualną prośbę skierowaną na adres kontakt@z-pol.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Z-pol?

Twoje dane osobowe wykorzystujemy w celu:

 • realizacji naszych zobowiązań wynikających z łączących nas z Tobą umów;
 • świadczenie poszczególnych Usług i ich funkcjonalności;
 • dostarczania informacji o statusie realizowanych Usług;
 • realizacji obowiązków wynikających z innych przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, rachunkowych i prawnych;
 • prawidłowego wywiązania się z przepisów o ochronie danych osobowych;
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 • przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych;
 • kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem Usług, obsługą oraz działaniami marketingowymi – wszelkimi dostępnymi kanałami komunikacji;
 • rozliczenia Usług.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą:   imię i nazwisko, zdjęcie, telefon kontaktowy, adres e mail, adres zamieszkania, data urodzenia, pesel, płeć, stan cywilny, cechy charakteru, zainteresowania, posiadane prawo jazdy, znajomość języka niemieckiego, numer konta bankowego i inne informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej.   Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę;
 • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
 • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń;
 • lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś;Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy klientom, którzy zawierali z nami bądź zamierzają zawrzeć umowę na świadczenie usług, jak również partnerom pośredniczącymi w wykonaniu tych usług  i potencjalnymi podmiotom wspierającym nas w świadczeniu ww. usług czyli takim, które zapewniają usługi logistyczne, zakwaterowania płatnicze, ubezpieczeniowe, wykonują usługi informatyczne, konsultingowe lub audytowe, Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych i prawa pracy
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 50 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Z-pol. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych  poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Z-pol. polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Kompletny zapis informacji o ochronie i przetwarzaniu Twoich danych osobowych podajemy w naszej nowej Polityce prywatności.

Klauzula informacyjna