Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności reguluje zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie i sposób wykorzystania danych osobowych i innych danych związanych z korzystaniem z usług „Z-pol” („Operator”) dostępnych za pośrednictwem strony internetowej www.z-pol.pl („Serwis”). Dane osobowe i inne informacje otrzymujemy od Ciebie gdy korzystasz z Usług świadczonych w ramach strony z-pol.pl oraz przekazywanych przez telefon, SMS, e-mail, w listach i innej korespondencji oraz osobiście.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie także gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe zbierane za pośrednictwem następujących usług online:

 • Wszelkich stron internetowych, które zawierają odniesienie do niniejszej Polityki prywatności;
 • Mediów społecznościowych lub oficjalnych treści z-pol.pl dostępnych na stronach internetowych administrowanych przez inne podmioty;

Prosimy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności przed udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych. Użytkownik potwierdza, że przeczytał, rozumie i zgadza się być prawnie związanym niniejszą Polityką Prywatności bez ograniczeń i zastrzeżeń.

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie; prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności za każdym razem przy uzyskiwaniu dostępu lub korzystaniu z Serwisu. Każde udostępnienie jakichkolwiek danych osobowych , będzie uważane za zaakceptowanie przez Użytkownika najnowszej wersji niniejszej Polityki Prywatności.

Zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa zapewniające ich ochronę. Jesteśmy zobowiązani do korzystania z Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z zasadami zbierania, przetwarzania, przechowywania i wykorzystania jego danych osobowych i innych danych określonych w niniejszej Polityce Prywatności, Użytkownik nie może udostępniać żadnych danych osobowych.

Dane kontaktowe:

„Z-POL” Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Ochla – św. Huberta 3
66-006 Zielona Góra
NIP: 9291962581 REGON: 381218092
KRS: 0000747610 SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS

Zbieranie danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem przypadków, gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest jednak niezbędne do realizacji określonych Usług. Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie – są to informacje, które przekazujesz nam podczas kontaktowania się z nami. Informacje możemy także zbierać samodzielnie lub za pośrednictwem partnerów współpracujących z nami, których listę udostępnimy Tobie w odpowiedzi na indywidualną prośbę skierowaną na adres biuro@z-pol.pl

Możemy przetwarzać dane osobowe, które dostarczasz nam bezpośrednio podczas postępowania rekrutacyjnego, przesyłając dokumenty aplikacyjne, jak również pobierając stosowne informacje z odpowiednich platform, którym udostępniłaś/eś swoje dane. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od specyfiki poszczególnych procesów rekrutacyjnych. Mogą to być dane zwykłe jaki i szczególne. Dane jakie przetwarzamy to: imię i nazwisko, zdjęcie, telefon kontaktowy, adres e mail, adres zamieszkania, data urodzenia, pesel, płeć, stan cywilny,  cechy charakteru, zainteresowania, posiadane prawo jazdy, znajomość języków obcych, numer konta bankowego i inne informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej. Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przedstawienia ofert dotyczących świadczonych w ramach serwisu Usług. Twoje dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie oraz w ramach naszych relacji partnerskich z podmiotami zajmującymi się dostarczaniem informacji gospodarczej. Dane mogą obejmować np. Twoje imię i nazwisko, adres e – mail oraz adres korespondencyjny, nr telefonu. Są to podmioty, którym udostępniasz dane na podstawie własnej decyzji, nie posiadamy kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych przez ww. podmioty.

Gromadzimy Twoje dane osobowe także gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego. Zgromadzone dane obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, cv. Dane przetwarzamy w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem, prawidłowym świadczeniem Usług. Przetwarzanie Twoich danych osobowych ma miejsce także wtedy, gdy zamawiasz usługę w postaci Newsletter. Gdy korzystasz z Usług możemy również gromadzić takie informacje, jak dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskujesz do nich dostęp, w tym dane dotyczące połączenia internetowego, adres IP lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez Twoją przeglądarkę. Ponadto przetwarzamy szczególne informacje dotyczące korzystania z Usług, m.in. jak: dane pomiarowe dotyczące tego kiedy i jak korzystasz z Usług, dane dotyczące ruchu. Ponadto gromadzimy informacje w postaci logów technicznych w celu uzyskania informacji w jaki sposób korzystasz z Usług oraz jaka jest Twoja aktywność, jak również wszelkie inne informacje, które nam dostarczasz gdy świadczymy dla Ciebie nasze Usługi.

Dane osobowe małoletnich

Serwis przeznaczony jest do użytkowania wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Operator i podmioty którym Operator powierzył przetwarzanie danych osobowych nie zbierają, nie wykorzystują, nie przechowują i nie ujawniają świadomie Danych Osobowych małoletnich poniżej trzynastego roku życia i małoletnich w wieku od 13 do 18 lat.

Aby móc korzystać z Serwisu i udostępnić swoje Dane Osobowe, Użytkownik musi spełniać dwa warunki: (1) mieć co najmniej 18 (osiemnaście) lat, (2) być osobą pełnoletnią, zgodnie z prawem kraju, z którego uzyskuje dostęp do Serwisu i z niego korzysta. Jeśli Użytkownik nie ukończył 18 lat, nie może uzyskać dostępu do Serwisu i z niego korzystać, a także nie może udostępniać jakichkolwiek Danych Osobowych za pośrednictwem Serwisu. Operator zastrzega sobie prawo do zgłaszania prób korzystania z Serwisu przez małoletnich do odpowiednich organów.

Zasady przetwarzania Danych Osobowych

Operator i/lub podmiot, któremu Operator powierzył przetwarzanie danych osobowych (w przypadkach mających zastosowanie) zbiera, przetwarza, przechowuje i wykorzystuje Dane Osobowe Użytkownika zgodnie z następującymi ogólnymi zasadami:

Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie – są to informacje, które podajesz nam w ramach Usług, dane, które przekazujesz nam podczas kontaktowania się z nami. Informacje możemy także zbierać samodzielnie lub za pośrednictwem partnerów współpracujących z nami, których listę udostępnimy Tobie w odpowiedzi na indywidualną prośbę skierowaną na adres biuro@z-pol.pl;

Dane Osobowe Użytkownika będą zawsze zbierane, przetwarzane, przechowywane i użytkowane zgodnie z prawem;

Dane Osobowe Użytkownika są zbierane, przetwarzane, przechowywane i użytkowane wyłącznie zgodnie z celami przetwarzania danych osobowych określonymi w niniejszej Polityce Prywatności i za wyraźną zgodą Użytkownika, udzieloną na podstawie niniejszej Polityki Prywatności;

Dane Osobowe Użytkownika są zawsze zbierane, przetwarzane, przechowywane i użytkowane odrębnie od danych anonimowych, które mogą być zbierane od Użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności;

Dane Osobowe Użytkownika są zawsze traktowane jako poufne i przetwarzane, gdy ma to zastosowanie, tylko przez osoby pracujące z Danymi Osobowymi, które podpisały klauzulę o zakazie ujawniania informacji poufnych, lub przy udziale takich osób;

Dane Osobowe Użytkownika nie będą ujawniane żadnym osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody Użytkownika na takie ujawnienie, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie jest wymagane przez władze publiczne, takie jak sądy i organy ścigania, lub na mocy prawa, jak to omówiono dalej w niniejszej Polityce Prywatności;

Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane, przechowywane i użytkowane jedynie przez okres wskazany w niniejszej Polityce Prywatności;

Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przez podmioty którym Operator powierzył przetwarzanie danych osobowych (w przypadkach mających zastosowanie) będzie zawsze odbywało się na takim samym poziomie poufności i bezpieczeństwa oraz ściśle zgodnie z zasadami i celami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności;

Zakres zbieranych Danych Osobowych nie jest i nie będzie nadmierny w odniesieniu do zakresu celów, dla których są one zbierane, przechowywane i wykorzystywane;

Dane Osobowe Użytkownika mogą być zmieniane lub zostać usunięte w dowolnym momencie, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Cele przetwarzania Danych Osobowych

Twoje dane osobowe wykorzystujemy w celu:

 • realizacji naszych zobowiązań wynikających z łączących nas z Tobą umów;
 • świadczenie poszczególnych Usług i ich funkcjonalności;
 • dostarczania informacji o statusie realizowanych Usług;
 • realizacji obowiązków wynikających z innych przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, rachunkowych i prawnych;
 • prawidłowego wywiązania się z przepisów o ochronie danych osobowych;
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego dostępnych w ramach Serwisu Usług;
 • przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych;
 • kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem Usług, obsługą oraz działaniami marketingowymi – wszelkimi dostępnymi kanałami komunikacji;
 • rozliczenia Usług.

Termin przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych;
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Z-pol. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Operator nie jest zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych Użytkownika bezterminowo i niniejszym zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności powstałej w wyniku lub w związku ze zniszczeniem tych Danych Osobowych.

Zgoda Użytkownika na przetwarzanie i ujawnianie Danych Osobowych

Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie Danych Osobowych Użytkownika przez Operatora wszelkimi metodami i do wszystkich celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności i przewidzianych prawem właściwym, w tym między innymi w niniejszym rozdziale Polityki Prywatności, oraz na ujawnianie Danych Osobowych Użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Twoje dane osobowe udostępniamy klientom, którzy zawierali z nami bądź zamierzają zawrzeć umowę na świadczenie usługi, jak również partnerom pośredniczącymi w wykonanie tych usług i potencjalnymi podmiotom wspierającym nas w świadczeniu ww. usług czyli takim, które zapewniają usługi logistyczne, płatnicze, ubezpieczeniowe, zakwaterowania, administrowanie Serwisem, wysyłanie wiadomości elektronicznych, prowadzenie analizy zachowań użytkowników, usługi konsultingowe, audytowe. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Użytkownik niniejszym udziela wyraźnej zgody na udostępnianie przez Operatora Danych Osobowych Użytkownika wyżej wymienionych podmiotów, w celu umożliwienia im wykonywania zadań, oraz na ujawnianie Danych Osobowych Użytkownika takim osobom trzecim w przypadkach, gdy jest to wymagane.

Reklama i ankiety

Operator lub reklamodawcy zewnętrzni mogą wykorzystywać adres poczty elektronicznej Użytkownika w celu wysyłania Użytkownikowi powiadomień oraz innych materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie lub innych usług. Użytkownik niniejszym udziela wyraźnej zgody na otrzymywanie tego rodzaju materiałów informacyjnych i reklamowych. Adres poczty elektronicznej Użytkownika nie będzie wykorzystywany w celu przesyłania Użytkownikowi niezamówionych informacji handlowych („spamu”).

Operator może co jakiś czas przeprowadzać wśród swoich klientów ankiety, w których udział jest dobrowolny, mające na celu polepszenie i poszerzenie doświadczeń Użytkownika związanych z użytkowaniem Serwisu. Użytkownik niniejszym udziela wyraźnej zgody na otrzymywanie ofert uczestnictwa w tego rodzaju ankietach. Jeśli Użytkownik zdecyduje się uczestniczyć w takich ankietach, to w zakresie tego dotyczącym udziela on wyraźnej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przekazywanych przy wypełnianiu ankiety.

Dane anonimowe

Oprócz Danych Osobowych Użytkownika, za każdym razem, gdy Użytkownik korzysta lub odwiedza Serwis, Operator i/lub wyznaczone przez niego osoby trzecie mogą aktywnie lub pasywnie zbierać pewne informacje dotyczące używania Internetu i Serwisu przez Użytkownika, takie jak: system operacyjny Użytkownika i urządzenia, przy pomocy którego Użytkownik łączy się z Serwisem i z niego korzysta, typu i budowy przeglądarki internetowej, typu i numeru seryjnego urządzenia mobilnego Użytkownika (w przypadkach mających zastosowanie), adresu protokołu internetowego, sieci komórkowej, numeru kierunkowego kraju, strefy czasowej, domeny internetowej, z której Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu, informacji o odwiedzanych przez Użytkownika stronach i obszarach Serwisu, funkcjonalności Serwisu, z których korzystał Użytkownik, oraz pozostałych informacji dotyczących preferencji i zainteresowań Użytkownika. Użytkownik niniejszym wyraźnie potwierdza, że gromadzenie tego rodzaju anonimowych informacji nie oznacza zbierania, wykorzystywania lub innego przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika. Niezależnie od powyższego, Operatorowi, wszystkim jego podmiotom stowarzyszonym, podmiotom zależnym i wyznaczonym podwykonawcom, w tym – ale nie tylko – podwykonawcom którym Operator powierzył przetwarzane danych osobowych (w przypadkach mających zastosowanie), Użytkownik niniejszym udziela wyraźnej zgody na zbieranie, wykorzystywanie i/lub przetwarzanie wszelkich anonimowych informacji opisanych powyżej. Wszelkie anonimowe informacje zbierane i przetwarzane przez Operatora i/lub wyznaczone przez niego osoby trzecie są wykorzystywane wyłącznie w celu dostosowania Serwisu zgodnie z ogólnymi preferencjami Użytkownika, jak również w celach marketingowych. Użytkownik niniejszym potwierdza, że Operator i/lub wyznaczone przez niego osoby trzecie mają prawo ujawniać wszelkie takie anonimowe informacje innym osobom trzecim według własnego uznania, także, ale nie tylko, reklamodawcom zewnętrznym i innym osobom.

Działanie przewidziane prawem i okoliczności nadzwyczajne

Niezależnie od faktu, że Operator, jego spółki stowarzyszone, spółki zależne i inne podmioty wyznaczone przez Operatora, jak również podwykonawcy, którym Operator powierzył przetwarzanie danych osobowych, traktują Dane Osobowe Użytkownika jako ściśle poufne i nie ujawniają, ani nie będą ujawniać ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika lub niezgodnie ze zgodami wyrażonymi przez Użytkownika na podstawie niniejszej Polityki Prywatności, Operator i wyżej wymienione strony zastrzegają sobie prawo do ujawnienia Danych Osobowych Użytkownika osobom trzecim według ich uznania, bez uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika i bez powiadomienia Użytkownika w następujących wyjątkowych przypadkach:

 • jeśli zostanie stwierdzone, lub Operator ma uzasadnione podstawy przypuszczać, że Użytkownik narusza Warunki Korzystania z Serwisu, Politykę Prywatności lub inne prawnie wiążące umowy odnoszące się do korzystania z Serwisu przez Użytkownika;
 • jeśli takie ujawnienie Danych Osobowych Użytkownika jest wymagane w celu spełnienia zobowiązań Operatora przewidzianych właściwym prawem;
 • jeśli takie ujawnienie Danych Osobowych Użytkownika jest wymagane na mocy administracyjnych lub wynikających z prawa wniosków o udzielenie informacji, w tym między innymi na podstawie wniosków jakichkolwiek organów władzy publicznej, w tym między innymi krajowych i międzynarodowych organów policji i sądów prowadzących jakiekolwiek dochodzenie;
 • jeśli takie ujawnienie Danych Osobowych Użytkownika jest wymagane w celu identyfikacji, kontaktu lub użycia środków prawnych przeciwko innemu użytkownikowi Serwisu, który naruszył Warunki Korzystania z Serwisu, Politykę Prywatności lub inne prawnie wiążące umowy dotyczące korzystania z Serwisu;
 • jeśli takie ujawnienie Danych Osobowych Użytkownika jest wymagane z innych przyczyn w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osób trzecich, innych użytkowników Serwisu lub ogółu społeczeństwa w każdej jurysdykcji;

Bezpieczeństwo Danych

Operator stosuje komercyjnie uzasadnione techniczne, organizacyjne i administracyjne metody zabezpieczeń w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa Danych Osobowych Użytkownika. Zarówno Serwis, jak i pomieszczenia, w których znajdują się serwery hostingowe Serwisu, wykorzystują określone elektroniczne zabezpieczenia, zaprojektowane by chronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą informacji, w tym także Danych Osobowych Użytkownika, znajdujących się we władaniu Operatora, zaś środki te całkowicie spełniają wymogi określone przez właściwe prawo.

Jednakże Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że żadne metody elektronicznego przechowywania oraz przesyłania informacji nie mogą gwarantować pełnego bezpieczeństwa, i chociaż Operator dokłada i będzie nadal dokładał wszelkich rozsądnych starań w celu zapewnienia integralności i bezpieczeństwa powiązanych z Serwisem sieci i systemów, a także bezpieczeństwa Danych Osobowych jego Użytkowników, Operator nie może udzielić i nie udziela gwarancji, że środki bezpieczeństwa zastosowane w Serwisie uniemożliwią hakerom lub innym użytkownikom nielegalne uzyskanie informacji o Użytkowniku, w tym Danych Osobowych Użytkownika.

Należy zauważyć, że Operator nie może zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które Użytkownik przekazuje za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik niniejszym wyraźnie przyjmuje do wiadomości i stwierdza, że korzysta z Serwisu na własne ryzyko.

Polityka dotycząca plików cookie

Technologie stosowane w odniesieniu do Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki danych, które mogą być wysyłane i umieszczane na twardym dysku komputera lub urządzenia przenośnego Użytkownika, w każdym mającym zastosowanie przypadku, gdy Użytkownik łączy się z Serwisem i z niego korzysta.

Operator może umieszczać pliki cookie w celu gromadzenia, przechowywania i niekiedy śledzenia informacji, w celach statystycznych, aby ulepszyć Serwis oraz funkcjonalności i usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu, jak również przechowywać informacje o preferencjach Użytkownika, rejestrować informacje o sesjach, rejestrować charakterystyczne dla danego użytkownika informacje o odwiedzanych stronach lub stronach, do których Użytkownik ma dostęp, rejestrować wcześniejsze aktywności w Serwisie, zapewniać lepszą obsługę, gdy Użytkownik powraca do Serwisu, uwzględniać doświadczenia Użytkownika związane z użytkowaniem Serwisu, ulepszać lub wspierać zabezpieczenia wbudowane w Serwis, co pozwoli przesyłać Użytkownikowi reklamy spersonalizowane na podstawie jego preferencji i nie wysyłać mu wielokrotnie tych samych reklam lub powiadomień, dostosować zawartość Serwisu na podstawie rodzaju przeglądarki Użytkownika lub innych informacji udostępnianych przez Użytkownika lub wymaganych do utrzymania lub ulepszenia Serwisu

Operator może także umieszczać pliki typu „web beacon” i podobne technologie wspierające dostarczanie plików cookie na komputer lub urządzenie mobilne. Należy pamiętać, że blokowanie lub odrzucanie plików cookie na komputerze lub innym urządzeniu może uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do niektórych funkcjonalności lub usług Serwisu. Użytkownik niniejszym udziela wyraźnej zgody na umieszczanie przez Operatora plików cookie na twardym dysku komputera lub innego urządzenia liczącego lub mobilnego Użytkownika do celów wymienionych w niniejszym rozdziale, także, ale nie tylko, w celu utrzymania i ulepszenia Serwisu i dostępności usług oraz umożliwienia prawidłowego korzystania z niektórych funkcjonalności i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Należy pamiętać, że aby móc korzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, można żądać od Użytkownika włączenia dostępu plikom cookie w ustawieniach przeglądarki. Różne przeglądarki internetowe używają odmiennych ustawień w odniesieniu do plików cookie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udzielenie dostępu plikom cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

Inne strony internetowe i pliki cookie

Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są prowadzone przez, lub związane z, Operatorem lub jego spółkami powiązanymi. Zapoznanie się z polityką prywatności tych witryn jest obowiązkiem Użytkownika. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się wyłącznie do Serwisu.

Reklamodawcy i osoby trzecie również mogą korzystać z własnych plików cookie. Operator nie kontroluje plików cookie używanych przez inne podmioty i w sposób wyraźny zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zbierane przez te podmioty dzięki wykorzystaniu plików cookie takich podmiotów trzecich.

Zasady przetwarzania, aktualizacji i usuwania Danych Osobowych

Dane Osobowe Użytkownika są przechowywane i przetwarzane przez Operatora i/lub wyznaczone przez niego podmioty (w przypadkach mających zastosowanie) przez cały okres konieczny, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i korzystanie z niego, dostarczanie powiadomień i wysyłanie Użytkownikowi materiałów promocyjnych, oraz wykorzystywanie Danych Osobowych Użytkownika do innych celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, na co Użytkownik udziela wyraźnej zgody.

Zapewniamy prawo dostępu do Twoich danych. W każdej chwili możesz wysłać do nas prośbę o przekazanie informacji w tym zakresie. Uprzedzamy, że możesz zostać poproszony o dodatkowe dane w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Stosujemy wszelkie środki bezpieczeństwa Twoich danych. Możesz zażądać usunięcia Twoich danych. Zapewniamy, że gdy nie będziemy potrzebować Twoich danych osobowych w celu świadczenia Usług lub z innych przyczyn określonych przepisami prawa, dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane. W przeciwnym wypadku zostaniesz poinformowany o braku możliwości zrealizowania tego uprawnienia. Możesz również zgłosić nam chęć skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania danych np. gdy uznasz, że doszło do przetwarzania Twoich danych bez podstawy prawnej, np. nie wyraziłeś zgody na przesyłanie informacji handlowej, a wciąż jesteś zainteresowany korzystaniem z naszych Usług. Do czasu wyjaśnienia zgłoszonych wątpliwości ograniczymy przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do realizacji Usług. Innym przykładem jest ograniczenie przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania, np. gdy uznasz, że doszło do nieuprawnionego wykorzystania Twoich danych osobowych. Realizacja uprawnienia w tym przypadku może mieć miejsce np. do czasu wyjaśnienia przez organy ścigania. Poinformuj nas o możliwości pełnego przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku zgłoszenia nam chęci skorzystania z prawa do przenoszenia danych otrzymasz plik z danymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie. Możesz również wskazać nam podmiot, któremu prześlemy Twoje dane, o ile będzie to technicznie możliwe.

Jeśli zdecydujesz się do nas napisać, dla celów bezpieczeństwa podejmiemy działania w celu potwierdzenia Twojej tożsamości i zachowamy adekwatne środki bezpieczeństwa. Uprawnienie do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zrealizujesz w pewnych sytuacjach np. gdy przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych. Możesz to zrobić wysyłając wiadomość e-mail. Możesz też przesłać do nas wiadomość zawierającą sprzeciw w zakresie profilowania, którego skutkiem jest dostosowanie oferowanych Tobie Usług. Jeżeli Twoją wolą jest całkowite zaprzestanie przetwarzania Twoich danych, prosimy Cię o przesłanie takiego wniosku w wiadomości e-mail. Powiadomimy Cię o możliwości realizacji tego uprawnienia (w większości przypadków całkowite usunięcie danych nie będzie możliwe z uwagi na konieczność wypełnienia spoczywających na nas obowiązków prawnych). Pamiętaj, że takie żądanie może spowodować zakończenie z nami pracy, a tym samym uniemożliwi Tobie dalsze korzystanie z naszych Usług.

Prawo właściwe

Polityka Prywatności opiera się na następujących przepisach:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”;
 • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.);
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.);

Zmiana właściciela

Przyjmuje się, że Użytkownik Serwisu wyraził zgodę na ujawnienie kolejnemu właścicielowi Serwisu i wykorzystanie przez nich wszelkich informacji dotyczących Użytkownika, w tym Danych Osobowych Użytkownika przekazanych Operatorowi zgodnie z Warunkami Użytkowania i niniejszą Polityką Prywatności, zawartych w odpowiednich bazach danych wykorzystywanych przez Serwis, w przypadku scedowania przez Operatora jego praw i obowiązków dotyczących tych informacji w wyniku fuzji, przejęcia lub zbycia całości lub części aktywów związanych z Serwisem kolejnemu właścicielowi lub operatorowi. W przypadku takiej fuzji, przejęcia lub zbycia, dalsze korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza zgodę Użytkownika na to, aby być związanym warunkami użytkowania i polityką prywatności nowego właściciela lub operatora Serwisu. Niniejsza klauzula pozostaje w mocy bez względu na późniejsze zakończenie użytkowania Serwisu przez Użytkownika.

Polityka prywatności